Constelaciones Familiares y Sistémicas

CONSTEL·LACIONS FAMILIARS

Les constel·lacions familiars és una teràpia creada per Bert Hellinger que permet comprendre que qualsevol dinàmica que “l’individu presenta”: el seu guió de vida, els seus problema/solucions, la seva “destinació” o forma de viure la vida, guarda un vincle directe amb la seva sistema familiar.

És una eina escènica que permet treure a la llum allò que subjau sota el problema que la persona porta a consulta. Permet veure els punts cecs, és a dir, tot allò que roman a un nivell inconscient i està bloquejat.

Quan el problema o la causa són vistes es comença a reconduir la imatge cap a la solució. Quan es torna cap a l’ordre que regeix els sistemes: Jerarquia, Pertinença i Equilibri entre donar i rebre, és quan la solució és possible. Com qualsevol malestar prové d’haver saltat qualsevol d’aquestes ordres.

Les Constel·lacions Familiars i Sistèmiques es poden dur a terme tant en format grupal com individual.

Format Individual

Amb aquesta modalitat treballa el facilitador individualment amb el consultant. Els símbols que representaran cada part del sistema seran objectes com ara clicks; pedres; figures de fusta, etc.

De la mateixa manera que en el format grupal, s’observa la imatge inicial, es guia en el desenvolupament de la mateixa fins arribar a una imatge de solució, satisfactòria per a la persona i pel sistema.

Formato en grup amb representants

Amb aquest mètode la persona que acudeix a consulta planteja un assumpte que vol tractar. Després d’una breu entrevista que permet al facilitador obtenir més informació sobre la persona i la seva preocupació, es demana al consultant que esculli diferents representants per a ell i per als qui formen part del seu sistema (familiar, laboral, corporal, etc.).

A partir d’aquest moment, és quan comença l’observació fenomenològica (el que passa, el fenomen). A poc a poc, el facilitador anirà acompanyant la persona fins a poder arribar a una imatge de solució, sanadora i aclaridora.